Student Committees

Academic Year 2023-24


SOCAIL MEDIA COMMITTEE (CAPTION + SOCIAL MEDIA)

Led by: Prof. Ankita Shukla & Prof. Farozan Ansari

Sr. No. Name Batch Year
1 Om Gupta (Head) 2019-24
2 Samruddhi Kalekar 2019-24
3 Nishigandha Dalvi 2019-24
4 Tanvi Gujar 2021-26
5 Jeet Raut 2021-26
6 Mansi Parulekar 2020-25
7 Khushi Raut 2020-25
8 Prathamesh Parab 2020-25
9 Srushti Jhondale 2021-26
10 Ruchi Pathare 2021-26
11 Radhika Palavkar 2022-27
12 Kashish Bhoir 2022-27

POSTER COMMITTEE

Led by: Prof. Ankita Shukla & Prof. Farozan Ansari

Sr. No. Name Batch Year

1

Om Gupta (Head)

2019-24

2

Eldhose Bince

2019-24

3

Ketan Jadhav

2021-26

4

Dishan Patil

2021-26

5

Jeet Raut

2021-26

6

Devashish Haldar

2021-26

7

Yovanik Mistry

2020-25

8

Ashutosh Tripathi

2020-25

9

Bhakti Kini

2020-25

10

Dhanraj Sahani

2022-27

11

Hitansh Parekh

2022-27

12

Taniket Thakur

2022-27

13

Pavan

2022-27


MULTIMEDIA COMMITTEE

Led by: Prof. Ankita Shukla & Prof. Farozan Ansari

Sr. No. Name Batch Year

1

Anurag Gupta (Head)

2019-24

2

Eldhose Bince

2019-24

3

Om Gupta

2021-26

4

Hritika Jagtap

2021-26

5

Yovanik Mistry

2021-26

6

Sanket Satvi

2021-26

7

Purva Raut

2020-25

8

Dishan Patil

2020-25

9

Ketan Jadhav

2020-25

10

Srushti Jhondale

2022-27

11

Kashish Bhoir

2022-27

12

Dhanraj Sahani

2022-27

13

Omkar Bhoir

2022-27

PHOTOGRAPHY COMMITTEE

Led by: Prof. Ankita Shukla & Prof. Farozan Ansari

Sr. No. Name Batch Year

1

Dishan patil (Head)

2021-26

2

Siddhesh Rane

2020-25

3

Bhakti kini

2020-25

4

Aryan Jadhav

2020-25

5

Omkar Wavage

2022-27

6

Gaurang Rathod

2022-27

7

Shruya Main

2022-27

8

Sachin Pathade

2022-27

9

Manas Patil

2021-26

10

Bhavik Bhoir

2021-26

11

Abhijeet Chavan

2019-24


LIVE STREAMING TEAM

Led by: Prof. Ankita Shukla & Prof. Farozan Ansari

Sr. No. Name Batch Year

1

Ruchi Pathare

2021-26

2

Aaron Lopes

2020-25

3

Keyur Mahyavanshi

2020-25

WEBSITE TEAM

Led by: Prof. Ankita Shukla & Prof. Pratik G. Katalkar

Sr. No. Name Batch Year

1

Keyur Mahyavanshi

2020-25

2

Siddhesh Rane

2020-25

3

Mansi Parulekar

2020-25

ANNUAL MAGAZINE TEAM

Led by: Prof. Vinita Thakur

Sr. No. Name Batch Year

EDITING AND COMPILATION

1

Riya Patil

2019-24

2

Ketan Jadhav

2021-26

3

Dhanraj Sahani

2022-27

4

Pavan Mogaveera

2022-27

5

Devashis Haldar

2021-26

6

Hiteansh Parekh

2022-27

DESIGN AND COMPOSITION

1

Riya Patil

2019-24

2

Dhanraj Sahani

2022-27

3

Bhavik Bhoir

2021-26

4

Dishan Patil

2021-26

DATA COLLECTION

1

Purva Raut

2020-25

2

Sanika Metar

2021-26

3

Dhanraj Sahani

2022-27

4

Taniket Thakur

2022-27

5

Prathmesh Bhosale

2019-24

PROOF READING

1

Eldhose Bince

2019-24

2

Jerrin Abrahim

2019-24

3

Sayali Naik

2020-25