FacultyVisiting faculty
1. Shubhalaxmi A. Paul
2. Ar. Swapnil Adsul
3. Ar. Pravin Kudkar
4. Ar. Suyog Jadhav
5. Ar. Sohel Dhukka
6. Ar. Prajakta Mungekar
7. Ar. Nilesh Bhat